"Ont-moetingscentrum", door minder te moeten, ontstaan er meer mogelijkheden

Dagbesteding

De dagbesteding richt zich erop om stabiliteit in het dagelijks leven te vinden en/of te behouden. Het draait om het proces van de deelnemer en nooit om een productieproces.
Wij bieden passende dagbesteding en begeleiding aan waarbij de specifieke interesses van de deelnemer op maat ingezet worden. 

Dit kan zijn op gebied van ICT, techniek, muziek, kunst, ontspanning e.a. Deze activiteiten worden aangeboden vanuit een relatief klein en beschermd groepsverband. De activiteiten zijn educatief, creatief en recreatief van aard. De ervaring heeft geleerd dat onze deelnemers de voorkeur hebben voor exacte bezigheden en vaardigheden. 

Aanmeldcriteria

Belangrijke voorwaarden voor deelname zijn dat de deelnemer:
  • een DSM V diagnose heeft in het spectrum ontwikkelingsstoornissen.
  • chronische problemen ervaart in het dagelijks leven (missen van ritme, regelmaat en structuur) en/of beperkingen ervaart in sociale activiteiten.
  • niet adequaat kan participeren binnen de reguliere maatschappelijke voorzieningen als werk, begeleid werken, scholing e.a voorzieningen.
  • een geldige zorgindicatie heeft.
  • interesse heeft en de wens om actief deel te nemen
  • een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie heeft.
  • geen ernstige gedragsmoeilijkheden heeft
  • 18 jaar of ouder is.

Vormen van begeleiding

WMO in de praktijk

Zorg in Natura

AssortiMens is een kleine zelfstandige stichting en heeft er voor gekozen om als onderaannemer de zorg aan te bieden. De WMO zorg wordt geleverd door zorgaanbieders (hoofdaannemers) die een contract hebben met uw gemeente. Dit heet Zorg in Natura (ZiN).

Binnen Twente hebben de gemeenten zich georganiseerd. AssortiMens is een samenwerkingsverband aangegaan met Carintreggeland. Zij is een hoofdaannemer die met ons verantwoording draagt voor de zorg en de zorgadministratie. Deze samenwerking maakt ook de financiering van de zorg mogelijk.

Als deelnemer wordt u om deze reden ook administratief ingeschreven bij Carintreggeland. Klik hier om de algemene voorwaarden van Carint te lezen en te downloaden.

Klachtenprocedure

Wij leveren zorg op maat en proberen dit zo goed mogelijk te doen. Toch kan het ook voorkomen dat niet alles naar wens verloopt. In dat geval hopen we met u de situatie snel en adequaat te kunnen verbeteren. Ook kan het zijn dat u mogelijk een klacht heeft. De klachtenprocedure van Carintreggeland is van toepassing voor de deelnemers (partners of andere betrokkenen) van AssortiMens .

Eigen bijdrage WMO en onkosten voor de dagbesteding.

Gemeenten mogen voor de hulp die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Dagbesteding is een maatwerkvoorzieningen: hulp voor u persoonlijk. Hiervoor mag de gemeente een eigen bijdrage aan u vragen van € 19,-. per maand. U betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK.

In de visie van AssortiMens worstelen we sterk met de gevolgen van een eigen bijdrage en andere onkosten die deelnemers moeten maken om gewoon mee te kunnen doen. Naast de CAK bijdrage wordt ook geacht dat de deelnemer zelf zijn reiskosten, kosten voor voeding en mogelijk andere kosten betaald. Met een uitkering, vaak op het sociale minimum is dit soms ingrijpend. 

AssortiMens heeft besloten om uit eigen middelen een sociaal fonds te starten waarbij het mogelijk is om kosten met elkaar op te vangen. 
Voor 2021 hebben wij weer een budget in onze begroting kunnen opnemen, ondanks de moeilijke periode van 2020 (waarbij de coronacrisis ook flinke impact heeft gehad). Op individuele basis wordt bekeken of een bijdrage mogelijk kan zijn. Naast deze mogelijkheid biedt het sociale fonds ook extra hulp en ondersteuning in bijzondere privé-situaties; éénmalige of kortdurende praktische hulp thuis, hulp bij verhuizing, incidentele hulp bij privé administratie of invullen van formele brieven of bijvoorbeeld hulp bij privé ICT problemen. 

Binnen de directie is vastgesteld dat een vergoeding uit dit fonds geen recht is, maar een mogelijke maatwerkvoorziening. De belangrijkste vraag die we moeten vast stellen met elkaar is "heeft de deelnemer een ondersteuning nodig om deel te kunnen nemen" "om uitval of uitsluiting te verminderen". Jaarlijks stellen we als directie deze richtlijnen vast voor de duur van een jaar. Hierbij moeten rekening houden met onze mogelijkheden en het belang of noodzaak van de deelnemer. 

"Herstel denken" staat centraal

AssortiMens werkt volgens de visie van het 'hersteldenken'. Deze visie maakt hem actief en ook medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. De deelnemer wordt aangemoedigd een eigen inbreng te geven in een sociaal activerend proces van zichzelf en anderen om hem heen. Niet de klachten, maar het vinden van mogelijkheden, oplossingen en ontwikkeling komen centraal te staan. Door te leren en aanvaarden dat het leven nu eenmaal leed, teleurstelling en tegenslag met zich meebrengt, ontstaan er nieuwe kansen en inzichten. 

De herstelvisie wordt ook beschreven door de ‘Eigen Kracht Centrale’: “Werken aan een samenleving waarin participatie zelfredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden”.

Zie voor meer info het visiedocument GGZ; “naar herstel en gelijkwaardig burgerschap"