Veelvuldige dagbesteding en sociale activering voor mensen met autisme

Zorg & Begeleiding

Bij AssortiMens gaat vooral aandacht uit naar de MENS (niet voor niets prominent in de naamgeving van de stichting). Acceptatie en respect zijn hierbij kernwaarden. Ruimte nemen en ruimte krijgen om rust en overzicht te behouden is erg belangrijk. Indien mogelijk en wenselijk kan er samenwerking gezocht worden met externe betrokkenen (behandelaren of begeleiders) om de ervaringen uit te wisselen en mogelijk toepassingen elders ook effectief in te zetten.

De activiteiten worden als middel ingezet om te leren problemen op te lossen, zelfstandig beslissingen te nemen en het regelen van eigen ritme en bezigheden. Er is aandacht voor het krijgen en behouden van dagelijkse routine, wat voor veel deelnemers niet vanzelfsprekend is. De begeleiding richt zich op de communicatie met anderen, opkomen voor jezelf, begripvol zijn naar anderen, maar ook begeleiding om anderen beter te begrijpen en om samen te werken met anderen. De hulp die geboden wordt is nodig om mee te kunnen doen in het sociale maatschappelijke proces. Het voorkomen van sociale isolatie en verminderen van zwaardere psychische zorg (minder behandelinterventies en mogelijk ook preventie van opname).

De dagbesteding richt zich erop om stabiliteit in het dagelijks leven te vinden en/of te behouden. Het draait dus om het proces van de deelnemer en nooit om een productieproces. De activiteiten worden aangeboden vanuit een relatief klein en beschermd groepsverband. De activiteiten zijn educatief, creatief, recreatief en arbeidsmatig van aard. De nadruk ligt op het sociale proces en nooit op het product. AssortiMens stelt zich ten doel om voor zijn doelgroep passende dagbesteding en begeleiding aan te bieden waarbij de specifieke interesses van de deelnemer op maat ingezet worden. De ervaring heeft geleerd dat onze deelnemers de voorkeur hebben voor exacte bezigheden en vaardigheden. Ze zijn veelal digitaal, creatief en technische geïnteresseerd. Dit kan zijn op gebied van ICT, techniek, muziek, kunst et cetera.

klik hier voor informatie over aanmelding.

Herstel denken

Belangrijke voorwaarden voor deelname zijn dat de deelnemer:
  • een DSM V diagnose heeft in het spectrum ontwikkelingsstoornissen.
  • chronische problemen ervaart in het dagelijks leven bij daginvulling (missen van ritme, regelmaat en structuur) en/of beperkingen ervaart in sociale activiteiten.
  • niet adequaat kan participeren binnen de reguliere maatschappelijke voorzieningen als werk, begeleid werken, scholing e.a voorzieningen.
  • een geldige zorgindicatie heeft.
  • interesse heeft en de wens om actief deel te nemen aan
  • een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie heeft.
  • 18 Jaar of ouder is.

Vormen van begeleiding

AssortiMens biedt voornamelijk begeleiding en hulp vanuit de WMO-definitie “ondersteunende maatschappelijke deelname 2”. Deze begeleiding is groepsgericht en vooral gericht op dagbestedingsactiviteiten. Het kan zijn dat deelname in groepsverband door de specifieke problematiek van een deelnemer nog (net) een stap te ver is. Indien gewenst kan in deze specifieke situaties de begeleiding ook individueel gestart worden. Ook kan het zijn dat naast dagbesteding ook individuele hulp nodig is. Dit kan zowel op de locatie van AssortiMens als in de thuissituatie van de deelnemer.

WMO in de praktijk

Zorg in Natura

AssortiMens is een kleine zelfstandige stichting en heeft er voor gekozen om als onderaannemer de zorg aan te bieden. De WMO zorg wordt geleverd door zorgaanbieders (hoofdaannemers) die een contract hebben met uw gemeente. Dit heet Zorg in Natura (ZiN).

Binnen Twente hebben de gemeenten zich georganiseerd. AssortiMens is een samenwerkingsverband aangegaan met Carintreggeland. Zij is een hoofdaannemer die met ons verantwoording draagt voor de zorg en de zorgadministratie. Deze samenwerking maakt ook de financiering van de zorg mogelijk.

Als deelnemer wordt u om deze reden ook administratief ingeschreven bij Carintreggeland. Klik hier om de algemene voorwaarden van Carint te lezen en te downloaden.

Klachtenprocedure

Wij leveren zorg op maat en proberen dit zo goed mogelijk te doen. Toch kan het ook voorkomen dat niet alles naar wens verloopt. In dat geval hopen we met u de situatie snel en adequaat te kunnen verbeteren. Ook kan het zijn dat u mogelijk een klacht heeft. De klachtenprocedure van Carintreggeland is van toepassing voor de deelnemers (partners of andere betrokkenen) van AssortiMens .

Eigen bijdrage WMO

Gemeenten mogen voor de hulp die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is een inkomsten afhankelijke bijdrage met een vastgesteld minimum. Dit betekent dat u altijd een minimale bijdrage van € 17,50 per 4 weken moet betalen. Het CAK int deze eigen bijdrage voor uw gemeente. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. U kunt via de website van het CAK uw eigen bijdrage berekenen.

"Herstel denken" staat centraal

AssortiMens werkt volgens de visie van het 'hersteldenken'. Hierbij staat de mens centraal met zijn interesses, talenten en voorkeuren. Deze visie maakt hem actief en ook medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. De deelnemer wordt aangemoedigd een eigen inbreng te geven in een sociaal activerend proces van zichzelf en anderen om hem heen. “De langdurende GGZ wil het ‘herstelconcept’ verder doorvoeren als leidend principe in de zorg. Elementen die hierin belangrijk zijn, zijn de inzet op versterking van de eigen regie van de cliënt, aandacht vanuit de zorg voor meerdere levensgebieden, het centraal stellen van het eigen levensverhaal van de cliënt en meer erkenning voor en gebruikmaken van ervaringskennis van cliënten”. Uit het visiedocument GGZ; “naar herstel en gelijkwaardig burgerschap"

De afgelopen tien jaar is de visie ‘hersteldenken’ meer centraal komen te staan. Voorheen werd vaak uitgegaan van de cliënt met klachten en hulpvragen. Daardoor was de cliënt veel bezig met zijn problemen en beperkingen. Met als gevolg, angst en negatieve gedachten. We zien vaak dat deelnemers met een autisme spectrum stoornis door hun worsteling met die klachten bepaalde vaardigheden en eigenheid verloren zijn of minder geloof in eigen kunnen hebben.

Niet de klachten, maar het vinden van mogelijkheden, oplossingen en ontwikkeling komen centraal te staan. Door te leren en aanvaarden dat het leven nu eenmaal leed, teleurstelling en tegenslag met zich meebrengt, ontstaan er nieuwe kansen en inzichten. Talenten en interesses kunnen ook helpen de klachten te verminderen. Er is natuurlijk aandacht voor de psychiatrische problematiek. De deelnemer wordt zo optimaal mogelijk ondersteund in zijn beperkingen en klachten en met gebeurtenissen die in zijn leven plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. De herstelvisie wordt ook beschreven door de ‘Eigen Kracht Centrale’: “Werken aan een samenleving waarin participatie zelfredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden”.